چیست؟ (Call Auction) مزایده خرید

مزایده خرید نوعی راهکار معاملاتی است که در آن سفارش‌های خرید و فروش در طی یک بازه زمانی مشخص بر مبنای اولویت قیمت و زمان انباشته می‌شوند و آنگاه در زمانی مشخص به صورت هم‌زمان اجرا می‌شوند تا به نوعی قیمت تسویة بازار برسند که سه شرط ذیل در آن صادق باشد:

۱. قیمت تخمینی اجرا شده [ EST. Execution price] بتواند حجم معاملات را بیشینه سازد.

۲. سفارش‌هایی خریدی که قیمتی بالاتر از قیمت تسویۀ بازار دارند و سفارش‌هایی فروشی که قیمتی پایین‌تر از قیمت تسویۀ بازار دارند باید اجرا شوند.

۳. دست‌کم یک طرف سفارش‌های ثبت‌شده به قیمت تسویة بازار باید به‌طور کامل اجرا شود.

کاربرد مزایده خرید چیست؟

به‌منظور کاهش نوسانات بازار در نتیجه کمبود نقدینگی از مزایده خرید استفاده می‌شود.

قواعد مزایده خرید

۱. طی مزایده خرید سفارش‌ها را در هر زمانی می‌توان ثبت کرد، اما اجرا نخواهند شد. قیمت تخمینی اجرا شده، که حجم معاملات را بیشینه می‌کند، به‌عنوان مرجع به‌صورت لحظه ای نمایش داده می‌شود.

۲. به‌منظور جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها، مزایده خرید در دو مرحله انجام می‌شود: در مرحله اول امکان ثبت و لغو سفارشات وجود دارد، اما در مرحله دوم فقط امکان ثبت سفارش وجود دارد و لغو سفارش ممکن نیست.

۳. پس از پایان مزایده خرید تصمیماتی در مورد قیمت آغاز اتخاذ می‌شود و پس از آن معاملات پیوسته صورت می‌گیرند.