منظور از حالات کراس مارجین و ایزوله چیست؟

۱. کراس مارجین 

در حالت کراس مارجین  از کل موجودی حساب فیوچرزتان در پوزیشن جاری به‌عنوان مارجین استفاده می شود.

وقتی مارجین پوزیشن کمتر از مارجین نگهداشت شود موجودی حساب به مارجین اولیه اضافه می‌شود. درنتیجه، جبران کسری مارجین اولیه مانع از لیکوئید اجباری این پوزیشن‌ها می‌شود.

اگر پس از استفاده از کل موجودی نتوانید مارجین را تا سطح مارجین اولیه افزایش دهید لیکوئید اجباری آغاز می‌شود.

 

۲. مارجین ایزوله

در حالت مارجین ایزوله از مارجین پوزیشن فقط برای پوزیشن جاری استفاده می‌شود و مارجین‌ها در صورت نیاز به‌طور خودکار اضافه نمی‌شوند، بلکه باید به‌صورت دستی و سریعاً برای جلوگیری از لیکوئید اجباری اضافه شوند.

 

 تنظیمات اهرم در حالات مختلف مارجین

پوزیشن‌ها به‌طور پیش‌فرض در حالت کراس مارجین باز می‌شوند و اهرم‌ها در هر دو حالت کراس مارجین و ایزوله قابل تنظیم هستند. مارجین پوزیشن پس از تعدیل اهرم مجدداً محاسبه می‌شود؛ بنابراین، لطفاً به تأثیر تنظیم اهرم روی تغییر قیمت لیکوییدیشن توجه کنید.

 

نکته

۱. در صورت وجود سفارشی در حال انتظار در بازار فعلی امکان تغییر حالت مارجین و تنظیم اهرم وجود ندارد.

۲. در صورت ناکافی بودن مارجین موجود برای پوشش مارجین اضافی موردنیاز امکان تنظیم اهرم وجود ندارد.

۳. افزایش اهرم نمی‌تواند از حداکثر اهرم مربوط به مقدار پوزیشن فعلی تجاوز کند.