کارمزد معاملات فیوچرز

استاندارد کارمزدهای معاملات فیوچرز

سطح VIP 

مقدار هولد شده CET 

کارمزد های میکر فیوچرز

کارمزدهای تیکر فیوچرز

VIP 0

≥0

0.0300%

0.0500%

VIP 1

≥10,000 CET

0.0280%

0.0480%

VIP 2

≥50,000 CET

0.0260%

0.0460%

VIP 3

≥200,000 CET

0.0240%

0.0440%

VIP 4

≥500,000 CET

0.0220%

0.0420%

VIP 5

≥1,000,000 CET

0.0200%

0.0400%

 

توجه:

 

۱. سطح VIP فعلی بر اساس مقدار هولد شده CET در آخرین ارزیابی است. تمام موجودی حساب های فرعی به حساب های اصلی اضافه می شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به «کارمزد معاملات فیوچرز» مراجعه کنید.

 

۲. همه سطوح VIP در ساعت 1:00 (UTC) به صورت روزانه به روز می شوند.

 

۳. میکر(سفارش گذار): سفارش گذاران کسانی هستند که به قیمت معینی خرید یا فروش می کنند. آنها به بازار عمق میدهند و نقدینگی آن را تامین می کنند.

 

تیکر(سفارش بردار): سفارش برداران کسانی هستند که به طور فعال به دنبال یک سفارش خرید/فروش پیشنهادی مناسب می گردند و پس از فراهم شدن شرایط آن را اجرا می کنند. این سفارشات عمق بازار را کاهش می دهد.