نحوه محاسبه موجودی قابل انتقال

مارجین موجود در دارایی های فیوچرز، موجودی قابل دسترس است که موجودی قابل انتقال در حساب فیوچرز نیز نامیده می شود

 

 

فرمول محاسبه

 

موجودی قابل انتقال = مارجین موجود =ایکوئیتی-مارجین پوزیشن - مارجین ثابت(فریز شده)

 

 

 

توجه: PNL تحقق یافته که در زمان های تامین مالی [0:00، 08:00، 16:00 (UTC)] تسویه شده است به موجودی قابل انتقال اضافه خواهد شد.