هزینۀ تخمینی باز کردن پوزیشن چقدر است؟

مقدار تخمینی پوزیشن بازشده

مقدار تخمینی پوزیشن بازشده = موجودی  حساب / هزینۀ تخمینی یک قرارداد

 

هزینۀ تخمینی

هزینۀ تخمینی = هزینۀ تخمینی یک قرارداد * حجم سفارش

هزینۀ تخمینی یک قرارداد = وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه) تخمینی + کارمزد باز کردن معامله

 

محاسبۀ وجه تضمین اولیه تخمینی و کارمزد معامله

۱- وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه):

قرارداد خطی: وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه) = ضریب وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه) * تعداد قرارداد * قیمت سفارش خرید (یا فروش) دلخواه (لیمیت)

قرارداد معکوس (برعکس): وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه)= ضریب وجه تضمین اولیه (مارجین اولیه)* تعداد قرارداد * ارزش قرارداد/ قیمت سفارش خرید (یا فروش) دلخواه (لیمیت)

۲- کارمزد تخمینی معامله

قرارداد خطی: کارمزد معامله = کارمزد سفارش‌بردار(تیکر) * تعداد قرارداد * قیمت سفارش لیمیت خرید (یا فروش)

قرارداد معکوس: کارمزد معامله = کارمزد سفارش‌بردار(تیکر) * تعداد قرارداد * ارزش قرارداد / قیمت سفارش لیمیت خرید (یا فروش)

 

نکات:

۱- در سفارشاتی که مقدار پوزیشن کنونی را نسبت به پوزیشن فعلی افزایش می‌دهند هزینۀ اضافی دریافت می‌شود، درحالی‌که بابت سفارشاتی که مقدار پوزیشن فعلی را کاهش می‌دهند هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

 

مثلاً، اگر ۱۰ قرارداد خریده‌اید، بابت سفارش فروش کمتر مساوی ۱۰ قرارداد هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. در صورتی که سفارش فروش بیشتر از ۱۰ قرارداد را ارسال کنید، هزینه‌های مربوط به مقدار قرارداد مازاد دریافت خواهد شد. یعنی، ۱۰ قرارداد باید به مقدار پوزیشن فروش بازشده تخمینی اضافه شود.

۲- مقدار پوزیشن بازشدۀ واقعی وابسته به وضعیت سفارش و نتیجۀ نهایی اجرای سفارش است.