شناسه تراکنش چیست؟


شناسه تراکنش(TXID) که به عنوان هش تراکنش نیز شناخته می شود، رشته ای از حروف و اعداد است که بر اساس زمان تراکنش، اندازه تراکنش، نوع تراکنش و موارد دیگر محاسبه می شود و به عنوان شناسه تراکنش های ارزهای دیجیتال عمل می کند که منحصر به فرد و تغییر ناپذیر است. می توانید آن را به عنوان شماره مرجع نقل و انتقالات بانکی در نظر بگیرید.