قرارداد هوشمند چیست و برای چه استفاده میشود؟

قرارداد هوشمند یک سری کد برنامه نویسی است که در یک دفتر کل (لجر)  قابل اشتراک‌گذاری و تکرارپذیر مستقر شده است. نه تنها می تواند وضعیت خود را حفظ کند، دارایی های خود را کنترل کند و به اطلاعات یا دارایی های خارجی دریافت شده پاسخ دهد، بلکه می تواند اطلاعات را پردازش، دریافت، ذخیره و ارسال کند.

 

علاوه بر این، یک قرارداد هوشمند یک مشارکت‌کننده است، بخش کاملاً قابل اعتمادی که به طور موقت از دارایی‌های شما محافظت می‌کند و در عین حال اقدامات مورد نیاز در بندهای آن قرارداد را اجرا می‌کند. تا زمانی که یک ورودی تنظیم و گرفته می شود، یک قرارداد هوشمند از طریق قوانین تعیین شده در قرارداد به آن ورودی ارزش می دهد و به طور خودکار آن تعهدات را بدون شکست اجرا می کند.