معرفی صفحه دارایی ها

 

45-__________.png

۱ .نوار ناوبری کنار صفحه 

 

۲. بررسی اجمالی کل دارایی ها:  شامل: حساب اسپات، حساب مارجین ، حساب فیوچرز ، حساب های سپرده گذاری و کل دارایی های تمام حساب ها

 

۳. سود و زیان روزانه که کاربران می توانند برای بررسی و تحلیل سود و زیان و اطلاعات بیشتر روی آن کلیک کنند.

 

۴. مقدار دارایی نمایش داده شده برای هر حساب.

 

۵. تخصیص دارایی ها:  نسبت دارایی هر حساب به کل دارایی ها.