قوانین پاداش رفرال

قوانین پاداش رفرال

 

۱. فقط کاربرانی که با لینک یا کد دعوت شما ثبت نام می شوند، کاربران دعوت شده شما هستند. اگر کاربران در مرحله ثبت نام کد دعوت را وارد نکنند اما وقت ثبت نام، شما اولین فرستنده رد پاکت به آنها باشید، آنها هم در فهرست کاربران دعوت شده شما قرار می گیرند.

 

۲. هر نفر می تواند بیش از ۱۹ لینک رفرال ایجاد کند.

 

۳. دعوت کنندگان می توانند قسمتی از کارمزد معاملات کاربران دعوت شده را به عنوان پاداش بگیرند. پاداش و مشوق‌ها براساس نرخ ارز به CET تبدیل می شود و در روز بعد به حساب‌های مربوطه واریز می شود. زمان واریز شده واقعی ممکن است با تاخیر باشد.

 

۴. اساس درصد پاداش، طبق سطح وی ای پی به صورت خودکار به روزرسانی می رسد، سطح ۰، پاداش ۱۵ درصد است؛ سطح ۱، پاداش ۲۰ درصد است؛ سطح ۲، ۲۵ درصد است؛ سطح ۳، ۳۰ درصد است؛سطح ۴، ۳۵ درصد است و سطح ۵، ۴۰ درصد است.

 

۵. مدت موثر پاداش و مشوق‌های معاملات از زمان ثبت نام واقعی کاربر دعوت شده محاسبه می شود، که درصد پاداش بعد از ۶ ماه به نصف کاهش می یابد. بعد از ۱۲ ماه، کاربر دعوت کننده پاداش کارمزد آن کاربر دعوت شده را نخواهد گرفت. ( همین الان برای سفیر کوینکس درخواست دهید تا از مزایای بیشتر برخوردار شوید.)

 

۶. حساب فرعی رفرال های حساب اصلی(مادر) را نگه می دارد، به این معنی که پاداش حساب فرعی دوستان شما را هم خواهید گرفت.

 

۷. اگر کاربر دعوت شده بازارگردان شد، هیچ کدام از طرفین پاداش رفرال نخواهند گرفت.

 

۸. .کوینکس اجازه نمی دهد که کاربران با استفاده از چند حساب خود را دعوت کنند. اگر این کار را بکنند، همه پاداش ها لغو می شود، مشوق‌های(پاداش های) کارمزد حسابهای دعوت شده هم لغو می شود.

 

۹. به دلیل تغییر محیط بازار ، وجود ریسک ، تقلب ها و... کوینکس آخرین تصمیم نهایی(حق تصمیم گیری) قوانین پاداش رفرال را به خود میدهد و آن را اجرایی میکند.