منظور از قیمت مشخص چیست؟

قیمت مشخص(Mark price) به چه معناست؟

 

لیکویید شدن کاربران و سود و زیان‌های تحقق نیافته با این قیمت مشخص می‌شود. این معیار قیمتی بر اساس قیمت شاخص و کارمزد تامین مالی کاهشی در طول زمان بدست می آید.

 

کوینکس از یک سیستم منحصر به فرد به نام "قیمت مشخص منصفانه" استفاده می کند، که در آن به جای آخرین قیمت، قیمت مشخص به عنوان قیمت منصفانه تعیین می شود تا از لیکوئید شدن های غیر ضروری جلوگیری شود. بدون این سیستم، ممکن است زمانی که نقدینگی کافی وجود ندارد یا بازار دستکاری می شود، تفاوتی نسبت قیمت شاخص ایجاد می شود و منجر به لیکوئید شدن های غیر ضروری می شود.

 

* به روز رسانی: هر 5 ثانیه

 

قیمت مشخص برای چه مواردی استفاده می شود؟

 

۱. به منظور تعیین اینکه آیا لیکوئید شدن اجباری پوزیشن آغاز شده است یا خیر: برای جلوگیری از لیکوئید شدن های غیر ضروری در معاملات فیوچرز با اهرم بالا و کاهش زیان ناشی از دستکاری قیمت در معاملات فیوچرز و کمبود نقدینگی استفاده می شود.

 

۲. برای محاسبه سود یا زیان کل (PNL) پوزیشن.

 

توجه: قیمت مشخص فقط برای تعیین قیمت لیکوئید شدن و PNL تحقق نیافته تاثیر می گذارد و بر PNL محقق شده تأثیری ندارد.